Wyszukiwarka

Lokalizacja lub nazwa obiektu


Wyszukiwanie zaawansowane

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu www.zaplanujwczasy.pl. Regulamin jest integralną częścią umowy, która zostaje zawarta z Serwisem przez Użytkownika, który oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki.
 • 2. Użytkownik, zakładając konto w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Serwisu www.zaplanujwczasy.pl o jego ofercie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku, chyba że zgłosił przeciwne zastrzeżenie. W przypadku osób prawnych, zakładając konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis www.zaplanujwczasy.pl jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku.
 • 3. Umowa zostaje zawarta poprzez Formularz Zamówienia na czas określony.

II. Definicje

 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Serwisu www.zaplanujwczasy.pl i korzysta z jego zasobów. Użytkownikiem jest też osoba która zarejestrowała się w serwisie. Każdy Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu korzystając z Serwisu.
 • Konto - miejsce w systemie informatycznym dzięki, któremu Użytkownik może modyfikować swoją prezentację, wprowadzać informacje, w tym zdjęcia, pobierać faktury VAT.
 • Serwis - właściciel portalu www.zaplanujwczasy.pl.
 • Obiekt - obiekt noclegowy reklamowany w Serwisie stanowiący własność Użytkownika.
 • Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Serwisu oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

III. Zamówienie

 • 1. Oferta usługi dostępna jest na stronie internetowej www.zaplanujwczasy.pl.
 • 2. Złożenie zamówienia może nastąpić wyłącznie poprzez Formularz Dodaj Obiekt.
 • 3. Poprzez wypełnienie Formularza Dodaj Obiekt, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • 4. Podczas wypełniania Formularza Dodaj Obiekt niezbędne jest podanie prawdziwych danych dodawanego obiektu.
 • 5. Zabronione jest dodawanie obiektu przez osoby trzecie.
 • 6. Wypełnienie Formularza Dodaj Obiekt jest równoznaczne z zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia usług przez Serwisu na rzecz Użytkownika.
 • 7. Po opłaceniu abonamentu, Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną login i hasło do Panelu Klienta, gdzie po zalogowaniu będzie mógł pobrać fakturę VAT (format .pdf) . Na prośbę użytkownika Serwis przesyła fakturę proformę lub fakturę VAT pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 • 8. Umowa zawierana jest na czas na jaki Użytkownik opłacił Usługę, jednak w okresach rozliczeniowych nie krótszych niż 6 miesięcy.

IV. Konto

 • 1. Posiadanie własnego Konta w Serwisie, przeglądanie i dodawanie fotografii i innych materiałów jest możliwe darmowe i dobrowolne.
 • 2. Użytkownik może zażądać usunięcia konta bez żadnych konsekwencji.
 • 3. Procedura rejestracji i utworzenie Konta następuje poprzez formularz Dodaj Obiekt znajduje się pod adresem www.zaplanujwczasy.pl.
 • 4. Serwis świadomie nie udostępni Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa.
 • 5. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty korzystania przez osoby trzecie z Konta Użytkownika. Odnosi się to również do przypadków takich jak działalność hakera, nieprawidłowe działanie serwisu lub serwera, uszkodzenie serwera, szkodliwe działanie żywiołów oraz inne zdarzenia losowe.
 • 6. Serwis dołoży wszelkich starań aby Konto było zabezpieczone właściwie.
 • 7. Publikowane treści przez Użytkownika powinny być pisane w języku polskim, poprawnie, bez wyróżnień (np. same wielkie litery, wiele wykrzykników).
 • 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Całkowitą odpowiedzialność za publikowaną treść ponoszą Użytkownicy. Osoby zamieszczające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa www.zaplanujwczasy.pl lub prawo polskie mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 • 9. Niedozwolone jest wykorzystanie Serwisu do celów innych niż wynika to z jego charakteru, a w szczególności niedozwolone jest:
  • a. rozsyłanie spamu;
  • b. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, Użytkowników, Serwisu lub osób trzecich;
  • c. działania powodujące zakłócenia w działaniu serwisu;
  • d. umieszczanie materiałów erotycznych;
  • e. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści;
 • 10. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika konto może zostać zamknięte.
 • 11. W przypadku kont Użytkowników którzy opłacili abonament, Konto również może zostać usunięte lub jego treść zmieniona w przypadku gdy zawartość konta lub działania Użytkownika są sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 • 12. Usługi płatne świadczone będą przez Serwis na rzecz Użytkowników wyłącznie po opłaceniu abonamentu.
 • 13. Wszelkie zmiany na koncie Użytkownika dokonywane są nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnej dyspozycji Użytkownika.

V. Przedłużenie okresu świadczenia usługi

 • 1. Nie wcześniej jak 30 dni przed końcem Umowy, Serwis wysyła do Klienta informację o możliwości przedłużenia jej na kolejny okres.
 • 2. Przedłużenie umowy odbywa się na podstawie aktualnego cennika Serwisu, który zostanie przesyłany wraz z ofertą.
 • 3. Serwis może zastosować rabaty i gratisy o czym mowa w punkcie XI Rabaty i promocje.
 • 4. Brak opłaty abonamentowej skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z klientem, który wysłał zapytanie. Dokonanie płatności nie odblokowuje zapytań, które pojawiły się przed opłatą abonamentową.

VI. Usługi dodatkowe

 • 1. Użytkownik może rozszerzyć świadczoną na jego rzecz przez Serwis Usługę o usługi dodatkowe, takie jak: "Podwyższenie wyników wyszukiwania", "Obiekt rekomendowany", "Wyświetlanie obiektu w sekcji 'Polecamy'".
 • 2. Zamówienie takiej usługi odbywa się wg aktualnego cennika podanego przez Serwis.
 • 3. Serwis zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Użytkownikowi dostęp do panelu klienta, który umożliwia m.in. edycję usługi i zdjęć, edycję danych kontaktowych, wykonania płatności poprzez kanały bankowości internetowej, podglądu płatności, podbierania faktur.
 • 4. Korzystanie z panelu klienta odbywa się na ściśle obowiązujących zasadach. Wszelkie próby łamania zasad oraz działanie na szkodę Serwis zakończą się nałożeniem blokady do panelu klienta oraz w skrajnych przypadkach - rozwiązaniem umowy, o czym mowa w punkcie IV. 10

VII. Płatności

 • 1. Użytkownik może dokonać płatności korzystając z systemu Przelewy24.
 • 2. W Przelewy24 Użytkownik może zapłacić na 3 sposoby:
  a) Przelewem internetowym z 17 różnych banków (mBank, Multibank, Inteligo, BZ WBK, Nordea, PKO BP, BPH, Bank ING, Pekao SA, Lukas Bank, Polbank, Bank Millenium, Kredyt Bank, BGŻ, Deutsche Bank, Raifeissen, Citibank);
  b) Kartą płatniczą;
  c) Gotówką - z wykorzystaniem druczków, które można wygenerować po złożeniu zamówienia. Płatności możesz dokonać w dowolnej placówce dowolnego banku lub na poczcie.
 • 3. Usługa przedłużenia oraz usługi dodatkowe aktywowane są natychmiast po dokonaniu płatności do Przelewy24.

VIII. Prawa i obowiązki Serwisu

 • 1. Serwis zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkowników z należytą starannością.
 • 2. Serwis zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi pomocy niezbędnej do korzystania z Usługi.
 • 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, jeśli łamie on niniejszy Regulamin, utrudnia korzystanie z serwera innym użytkownikom lub jeśli korzysta z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności publikowania na stronach nielegalnej zawartości plików do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.

IX. Reklamacje

 • 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 • 2. Wszelkie reklamację powinny zostać wysłane drogą mailową na adres admin@zaplanujwczasy.pl.
 • 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania jej drogą mailową.
 • 4. Użytkownik o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie poinformowany drogą mailową na adres z którego została wysłana reklamacja.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

 • 1. Serwis nie odpowiada za treści umieszczone na serwerze przez Użytkownika. Za treści te w całości odpowiada Użytkownik. przypadku poniesienia przez Serwis strat finansowych z tytułu opublikowanych przez Użytkownika treści, Użytkownik zobowiązuje się pokryć w pełni straty Serwisu.
 • 2. Serwis nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które zostały spowodowane przez strony trzecie, bądź sytuacje wyjątkowe, tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, zdarzenia losowe.
 • 3. Serwis nie odpowiada za problemy, bądź przerwy w działaniu infrastruktury internetowej Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Usługi.
 • 4. Serwis nie jest właścicielem żadnych praw dotyczących treści bądź zdjęć, ani logotypów widocznych w ofertach. Prawa te należą tylko i wyłącznie do ich autorów / właścicieli. Serwis ma jedynie za zadanie ułatwić dotarcie ogłoszeniodawcom do szerszego grona potencjalnych klientów.

XI. Rabaty i promocje

 • 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych promocji i rabatów.

XII. Rozwiązanie umowy i rezygnacja ze świadczenia usług

 • 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowane oświadczenie na adres e-mail: admin@zaplanujwczasy.pl.
 • 2. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem i rezygnacji z publikacji danych obiektu, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu.
 • 3. W przypadku likwidacji Konta, rezygnacji z publikacji danych obiektu lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu jak i pozostałe opłaty z tytułu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie podlegają zwrotowi. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu oraz niezrealizowane usługi.
 • XIII. Ochrona danych osobowych

  • 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza Dodaj Obiekt.
  • 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Serwis w celu przesyłania ofert marketingowych.
  • 4. Użytkownik ma prawo do wglądu swoich danych oraz edytowania ich.
  • 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

  IV. Postanowienia końcowe

  • 1. Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  • 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez konieczności informowania o tym fakcie.
  • 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce Prywatności.