Wyszukiwarka

Lokalizacja lub nazwa obiektu


Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka Prywatności i cookies serwisu zaplanujwczasy.pl

CO TO SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej, w tym także osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym imię i nazwisko, adresy do kontaktu, numery identyfikacyjne, w tym numery IP, NIP, REGON, czy inne informacje określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym Państwa wizerunek, głos, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem urządzeń technicznych oraz w serwisach IT. Każdy Użytkownik Portalu przekazuje swoje dane dobrowolnie, lecz celem skorzystania z Naszych usług na Portalu czasami konieczne będzie ich przekazanie. Przekazanie danych będzie konieczne w szczególności w celu wysłania zapytania rezerwacyjnego, a także w celu zawarcia umowy na dodanie Państwa obiektu noclegowego do Naszej bazy.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez nas jako Administratora danych osobowych. Celem zaplanujwczasy.pl jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Portal Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez nas zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., zwanego w dalszej części Polityki RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług oferowanych przy pomocy Portalu. W zakresie wynikającym z realizacji umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną jesteśmy Administratorem Państwa danych. Należy pamiętać, że składając zapytanie rezerwacyjne Państwa dane są zbierane w celu przekazania ich wybranemu przez Państwo Obiektowi Noclegowemu, a następnie usuwane z naszych baz. Administrator w tym zakresie pośredniczy pomiędzy Państwem a wybranym Obiektem Noclegowym. W tym celu potrzebne jest podanie: imienia i nazwiska, telefon, adres e-mail, liczba osób, data przyjazdu, uwagi. Portal nie ma wpływu na to jakie dane wskażecie Państwo w uwagach. W przypadku podmiotów, którzy korzystają z naszych usług prezentowania ich Obiektów Noclegowych na naszym Portalu, jesteśmy Administratorem ich danych w związku z zawartą umową i realizowaną usługą. W przypadku rejestracji konta podać należy: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres. zaplanujwczasy.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane Osobowe Użytkownika udostępnione w ramach Portalu lub uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, będą przetwarzane przez Nas w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Portalu, w szczególności w zakresie formularza do kontaktu z Państwem. W razie korzystania z usługi założenia konta użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z informacjami przekazanymi w formularzu, a następnie w związku z realizacją usługi. Dane w formularzach nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę bądź będzie to wynikało ze świadczonej przez Nas usługi. Użytkownikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo sprzeciwu dot. profilowania, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Z praw wskazanych można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: dane-osobowe@zaplanujwczasy.pl bądź kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany do kontaktu z Administratorem, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz kierując się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r., przed tą datą do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do realizacji danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Zaplanujwczasy.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. Korzystanie z Usług Portalu może wiązać się z niebezpieczeństwem wynikającym z publicznego charakteru sieci Internet. zaplanujwczasy.pl podejmuje wszelkie działania w celu minimalizacji przedmiotowych zagrożeń. Dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa. Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer). Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznać można przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ewentualnych symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki. Portal zaplanujwczasy.pl oświadcza, że posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych. Uzyskane i przechowywane dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, realizacji umów, a także w celach marketingowych. Uzyskane i przechowywane dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi portalu zaplanujwczasy.pl, w szczególności dotyczy serwisów obsługujących płatności (PayU, DotPay) lub też innych podmiotów, z którymi portal zaplanujwczasy.pl w tym zakresie współpracuje.

ODBIORCY DANYCH, CZYLI KOMU UDOSTĘPNIAMY, PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności zakładom ubezpieczeń współpracującym z Administratorom, organom upoważnionym do przetwarzania danych tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z celami marketingowymi, związanymi z realizacją umów lub w razie uprzedniej zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i sprzętu Administratora (serwis IT), w tym podmioty wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, konsultingowe, audytowe, marketingowe, prawne, księgowe, tłumaczeniowe, kurierskie, rekrutacyjne, hostingowe, operatorów domen internetowych - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r. NASK), podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia danych, zakłady ubezpieczeniowe, banki. Administrator ma prawo przekazać dane organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania, ponieważ okresy te często wynikają z obowiązujących z przepisów, jeśli są one podstawą przetwarzania tych danych.

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzanie danych jest możliwe do czasu odmowy przyjęcia oferty, a w przypadku jej zawarcia przez cały okres jej obowiązywania umowy oraz przez okres obowiązywania praw z tytułu tej umowy, w tym rozliczeń po jej zakończeniu. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Przetwarzamy lub przechowujemy Państwa dane w trakcie świadczenia usług, obowiązywania umów zawartych z nami, także po ich zakończeniu w zależności od rodzaju i charakteru umowy czy usługi w celu dochodzenia roszczeń i praw przez okres przewidziany przepisami prawa o przedawnieniu roszczeń, realizacji obowiązków przepisów podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych zgodnie z przepisami prawa, w celach statystycznych i archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu wypełnienia obowiązku rozliczalności wykazania przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres, w którym Administrator będzie zobligowany do zachowania danych lub dokumentów, które dokumentują spełnienia wymagań prawnych i umożliwienie kontroli przez organy nadzoru. Przetwarzanie tych danych odbywa się do czasu złożenia przez Państwo sprzeciwu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z otrzymanymi zgodami, a także do chwili wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zależnie od tego, które z faktów nastąpi jako pierwsze.

W razie przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora - np. w celach marketingu bezpośredniego, ze względów bezpieczeństwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny realizację tego interesu. Administrator oraz Podmiot przetwarzający dane przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane na podstawie uzasadnionego interesu z chwilą złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, jeśli przepisy prawa będą uprawniały do złożenia takiego sprzeciwu (np. w celach marketingu bezpośredniego).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez danego Administratora, w tym osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila ma następujące prawa:

1. prawo do dostępu danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania - czyli zaprzestania wykonywania operacji na  danych osobowych - z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą - oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami czasowego ograniczenia przetwarzania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, z uwagi na profilowanie, w tym gdy przetwarzanie opiera się na innych uzasadnionym interesie Administratora np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia,
7. prawo wycofania zgody, przy czym cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 
8. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś do 24.05.2018 r. do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych możecie Państwo skorzystać kierując do nas wniosek poprzez kontakt e-mailowy pod adresem Administratora dane-osobowe@zaplanujwczasy.pl lub do Inspektora Danych Osobowych: iod@Zaplanujwczasy.pl bądź kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany do kontaktu z Nami, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych bądź kontaktując się z organem nadzoru w sprawie ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, celem właściwego wykonania Państwa prawa i roszczeń. Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku jakichkolwiek trudności bądź koniecznością analizy Państwa wniosku wymagającą dłuższego czasu, Administrator udzieli Państwu stosownej informacji w tym zakresie. Informujemy, że odpowiedź zostanie udzielona za pośrednictwem poczty, bądź drogą e-mailową jeśli złożyliście Państwo takie żądanie lub wniosek został złożony w formie elektronicznej.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Wam kompleksowej informacji w ramach oferowanych usług, zarówno dedykowanych osobom szukającym miejsc noclegowych, wypoczynkowych, jak i do tych, którzy za naszym pośrednictwem prezentują swoje Obiekty Noclegowe. Zgodnie z tym przetwarzamy Państwa dane:

ZGODA

Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy: dane-osobowe@zaplanujwczasy.pl, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Na podstawie Państwa zgody będziemy mogli zapisywać Państwa dane w plikach cookies. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane do czasu wycofania zgody. Podanie Państwa danych jest niezbędne do procesów marketingowych, zawarcia umowy. W sprawach dot. rekrutacji osób i ich zatrudnienia przetwarzanie danych następuje zgodnie z prawem pracy lub innymi przepisami prawa oraz na podstawie Państwa klauzuli powierzenia danych bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, które precyzuje zakres danych przetwarzanych w procesie rekrutacji.

UMOWA

W celu zawarcia i/lub realizacji umowy, w tym uzyskania lub złożenia oferty na usługi prezentowane na Naszym Portalu współpracujących z Nami Obiektów Noclegowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAPYTANIA REZERWACYJNE

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie świadczonych przez Nas usług realizowanych na Państwa prośbę bądź w ramach oferowanych Państwu propozycji zawarcia umowy z wybranym przez Państwa Obiektem Noclegowym. Po przekazaniu zapytania rezerwacyjnego przestajemy być w tym zakresie i celu Administratorami danych osobowych, staje się nim wybrany przez Państwa Obiekt Noclegowy. Podmiot prezentujący swój Obiekt Noclegowy, do którego skierowaliście Państwo zapytanie ofertowe staje się z chwilą otrzymania zapytania administratorem Państwa danych osobowych w zakresie przekazanym przez Państwo.

USŁUGA PREZENTACJI OBIEKTU NOCLEGOWEGO NA NASZYM PORTALU

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach świadczonych usług prezentowania Obiektów Noclegowych jest wykonanie umowy, na podstawie powierzonego Spółce zakresu przetwarzania danych osobowych przez osobę korzystającą z Naszych usług, a także w celu umożliwienia świadczeniu usług drogą elektroniczną i bezpośrednią, dokonywania transakcji, płatności za usługi świadczone na Państwa rzecz, realizacji umów.

Przetwarzamy Państwa dane pozyskane od Państwa dobrowolnie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, kontaktowania się z Państwem w celu zawarcia, wykonania umów, a także w celu załatwienia innych spraw związanych z naszą działalnością. Przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego z uwagi na zawierane umowy - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez okres przewidziany przepisami prawa lub trwaniem obowiązku dot. przechowywania dokumentów, przedawnienia roszczeń, w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby różnego rodzaju postępowań uprawnionych organów, rozliczania reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa naszego Portalu,

UZASADNIONY INTERES

Przetwarzamy Państwa dane także celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, która z Naszego upoważnienia przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, a także marketingu osób współpracujących z Administratorem.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Prawnie uzasadnione interesy dot. marketingu bezpośredniego realizowane przez Nas polegają na oferowaniu Państwu usług w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, przez czas trwania umowy z Państwem. Przetwarzamy Państwa dane i następnie przechowujemy dane dla celów Naszej archiwizacji oraz realizacji zasady rozliczalności przetwarzania Państwa danych. Przetwarzamy Państwa dane w celu dochodzenia przez nas roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Państwu ofertą produktu ubezpieczeniowego. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora czy procesora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

PROFILOWANIE

Przetwarzamy Państwa dane również w celach analitycznych, prowadzenia badań i analiz, w tym analiz statystycznych, w zakresie działania Naszych systemów, strony internetowej, poprawiania sposobu świadczenia usług w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów i usług w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu i usług najbardziej dostosowanych do wymagań i potrzeb Naszych Klientów. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest proponowanie Państwu produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu gromadzenie logów serwer www przez operatora hostingowego NetArt S.A., działającego pod adresem www.nazwa.pl. Profilowanie to odbywa się do czasu wycofania zgody, złożenia sprzeciwu.

INFORMACJE PRZECHOWYWANE NA SERWERZE

Informacje o Państwa niektórych zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane dane identyfikowane są poprzez adresy URL. W związku z tym możemy pozyskiwać informacje o: czasie złożenia zapytania, wysłania odpowiedzi, nazwie stacji klienta, identyfikacji realizowanej przez protokół HTTP, informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), ale w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

KORESPONDENCJA, ROZMOWY TELEFONICZNE

W przypadku kierowania do nas korespondencji poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niedotyczącej usług świadczonych na naszą rzecz , dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji dot. tej korespondencji. W razie kontaktowania się z Nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych jeśli będzie to niezbędne do obsługi sprawy, w której Państwo telefonujecie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z Naszą działalnością gospodarczą.

REKRUTACJA - ZATRUDNIENIE

Administrator przetwarza dane osobowe dla procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, dlatego prosimy nie przekazywać informacji w szerszym zakresie, niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy. W razie, gdy przesłane przez Państwa aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym, jeśli nie będą zawierały klauzuli uprawniającej Administratora do przetwarzania danych poza zakres przewidziany przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym w oparciu o Kodeks pracy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy).

Administrator będzie przetwarzał także dane osobowe w tym zakresie w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy oraz w trakcie jej obowiązywania.

POLITYKA COOKIES

Podczas odwiedzania naszego Portalu system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki "cookies". Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Naszej Strony. Jeśli Użytkownik zablokuje stosowanie cookies, strona internetowa oraz serwis sklepu internetowego będą działać jedynie w ograniczonym zakresie. Pojęcie "cookies" należy definiować jako dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki takie umieszczone są w protokole http służącym do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką internetową. Składa się on z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika Portalu oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości innych witryn internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze strony internetowej, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; zapisywania danych w formularzu jako zapamiętane czy w celu zapamiętywania Obiektów Noclegowych oglądanych przez Użytkowników.

Większość używanych plików cookies jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne), które służą do oferowania Użytkownikowi korzystania z funkcji Portalu. Administrator korzysta także z cookies przechowywanych na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty Użytkownik na Stronie internetowej Portal automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Pliki "cookies" gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. W związku z polityką prywatności dane te są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Powszechnie stosowane oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego Państwa korzystacie.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszego Portalu - w takiej sytuacji w dalszym ciągu Użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale nie będą miały związku z jego dotychczasową aktywnością.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności Użytkownika w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwala nam na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookies, możecie zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz w zakładkach każdej, wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki.

POZOSTAŁE INFORMACJE

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do Google LLC, w szczególności Google Analitisc, Google Maps API) w oparciu o zabezpieczenia prawne dot. standardowych klauzul i regulaminów umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce Prywatności.